Individuální vzdělávání (dále jen IV) se řídí § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 • IV je na naší škole poskytováno žákům prvního i druhého stupně ZŠ.
 • Příspěvek na vzdělávání se vztahuje i na žáky v režimu IV. 
 • Žáci jsou povinni dostavit se dvakrát do roka na přezkoušení.
 • Každý žák vedený v individuálním vzdělávání si může vést vlastní portfolio, vypracovává sebehodnocení úměrně svému věku a schopnostem, případně s pomocí vzdělavatele (rodiče).
 • Zákonní zástupci vypracují nejpozději 10 dnů před přezkoušením motivační dopis (odpovídající slovnímu hodnocení dítěte), navrhnou klasifikaci dítěte v jednotlivých předmětech a dohlédnou na vypracování sebehodnotících archů žáka – vše uloží do školního systému dle dalších pokynů školy.
 • Podle školského zákona 561/2004, §41, který vstoupil v platnost 1. 1. 2005, je domácí vzdělávání (respektive individuální vzdělávání) uvedeno jako rovnocenná forma plnění povinné školní docházky. Rodič, případně jiný zákonný zástupce, o ně může zažádat na kterékoliv základní škole v České republice. Dítě bude do školy, kde je zapsané, docházet na přezkoušení dvakrát do roka – v pololetí a na konci školního roku.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

 • 41 Individuální vzdělávání

  (1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy.

  (2) Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,
  b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,
  c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,
  d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,
  e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,
  f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1,
  g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,
  h) vyjádření školského poradenského zařízení.

  (3) Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud
  a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,
  b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka,
  c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

  (4) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

  (5) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

(6) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.

(7) Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání
a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka,
b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto zákonem,
c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,
d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 4 a 5, nebo
e) na žádost zákonného zástupce žáka. 

(8) Ředitel školy rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání žáka nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o zrušení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.

(9) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.